上蔡太师生辰二首 其二

上蔡太师生辰二首 其二原文:

宇宙将昭泰,风云必会同。帝师黄阁老,人羡黑头公。

庆节同尧历,新阳应嶰筒。仪韶来彩凤,占梦得真熊。

寿考天资鲁,神灵岳降嵩。曲仪尊赤舄,歌咏美彤弓。

夷险无殊节,诚明信保躬。济川先众楫,遵渚集飞鸿。

炳炳丹青笔,堂堂社稷忠。斗杓还列宿,廉陛倚层穹。

文武俱为宪,诗书孰比隆。规模三代远,谋略万夫雄。

字画诸王品,文章两汉风。早登青琐闼,频入紫微宫。

器敏无馀刃,才豪妙吐虹。声光连日月,气概俯华戎。

天上经纶合,人间制作工。向来凝庶绩,谁复简清衷。

弦诵三雍富,舟车四海通。地归铜柱北,春满玉关东。

养士菁莪盛,论才骏马空。圣时方密勿,贤业助昭融。

螭纽乾符正,龙文帝鼐崇。伊汤咸有德,房杜不言功。

礼秩群臣异,恩波此日丰。宸章颁琬琰,相第列帡幪。

东壁文昭烂,西昆气郁葱。节旄藏棨戟,茅土启龟蒙。

衮绣卿云里,貂蝉瑞霭中。御奁金宝带,神厩玉花骢。

蓬岛波全阔,天钧乐未终。禁香纷缥缈,朝佩杂玲珑。

芝草盈田紫,蟠桃照海红。后彫凝秀发,难老湛方瞳。

冰质期姑射,丹砂唤葛洪。潜机神宇定,睟表德符充。

瑞鹤千年羽,灵蓍五色丛。旧传调鼎客,今识钓璜翁。

世世联台衮,年年拱帝聪。欲知耆算永,元气等无穷。

上蔡太师生辰二首 其二拼音解读

yǔ zhòu jiāng zhāo tài ,fēng yún bì huì tóng 。dì shī huáng gé lǎo ,rén xiàn hēi tóu gōng 。

qìng jiē tóng yáo lì ,xīn yáng yīng jiè tǒng 。yí sháo lái cǎi fèng ,zhàn mèng dé zhēn xióng 。

shòu kǎo tiān zī lǔ ,shén líng yuè jiàng sōng 。qǔ yí zūn chì xì ,gē yǒng měi tóng gōng 。

yí xiǎn wú shū jiē ,chéng míng xìn bǎo gōng 。jì chuān xiān zhòng jí ,zūn zhǔ jí fēi hóng 。

bǐng bǐng dān qīng bǐ ,táng táng shè jì zhōng 。dòu sháo hái liè xiǔ ,lián bì yǐ céng qióng 。

wén wǔ jù wéi xiàn ,shī shū shú bǐ lóng 。guī mó sān dài yuǎn ,móu luè wàn fū xióng 。

zì huà zhū wáng pǐn ,wén zhāng liǎng hàn fēng 。zǎo dēng qīng suǒ tà ,pín rù zǐ wēi gōng 。

qì mǐn wú yú rèn ,cái háo miào tǔ hóng 。shēng guāng lián rì yuè ,qì gài fǔ huá róng 。

tiān shàng jīng lún hé ,rén jiān zhì zuò gōng 。xiàng lái níng shù jì ,shuí fù jiǎn qīng zhōng 。

xián sòng sān yōng fù ,zhōu chē sì hǎi tōng 。dì guī tóng zhù běi ,chūn mǎn yù guān dōng 。

yǎng shì jīng é shèng ,lùn cái jun4 mǎ kōng 。shèng shí fāng mì wù ,xián yè zhù zhāo róng 。

chī niǔ qián fú zhèng ,lóng wén dì nài chóng 。yī tāng xián yǒu dé ,fáng dù bú yán gōng 。

lǐ zhì qún chén yì ,ēn bō cǐ rì fēng 。chén zhāng bān wǎn yǎn ,xiàng dì liè píng méng 。

dōng bì wén zhāo làn ,xī kūn qì yù cōng 。jiē máo cáng qǐ jǐ ,máo tǔ qǐ guī méng 。

gǔn xiù qīng yún lǐ ,diāo chán ruì ǎi zhōng 。yù lián jīn bǎo dài ,shén jiù yù huā cōng 。

péng dǎo bō quán kuò ,tiān jun1 lè wèi zhōng 。jìn xiāng fēn piāo miǎo ,cháo pèi zá líng lóng 。

zhī cǎo yíng tián zǐ ,pán táo zhào hǎi hóng 。hòu diāo níng xiù fā ,nán lǎo zhàn fāng tóng 。

bīng zhì qī gū shè ,dān shā huàn gě hóng 。qián jī shén yǔ dìng ,zuì biǎo dé fú chōng 。

ruì hè qiān nián yǔ ,líng shī wǔ sè cóng 。jiù chuán diào dǐng kè ,jīn shí diào huáng wēng 。

shì shì lián tái gǔn ,nián nián gǒng dì cōng 。yù zhī qí suàn yǒng ,yuán qì děng wú qióng 。

上蔡太师生辰二首 其二 · 汪藻作者介绍

汪藻 汪藻(1079─1154)字彦章,饶州德兴(今属江西)人。崇宁进士。高宗时,擢中书舍人,累拜翰林学士。绍兴元年(1131),除龙图阁直学士知湖州。八年,升显谟阁学士。历知徽州、宣州,贬居永州。绍兴二十四年卒,年七十六。《宋史》有传。著有《浮溪集》三十六卷、《浮溪文粹》十五卷。《全宋词》录其词四首。…详情

上蔡太师生辰二首 其二原文,上蔡太师生辰二首 其二解释、译文、翻译,上蔡太师生辰二首 其二赏析,上蔡太师生辰二首 其二阅读答案,出自汪藻的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/63211.html