建炎感事

建炎感事原文:

乾坤忽震荡,土宇遂分裂。
杀气西北来,遗毒成僭窃。
议和其祸胎,割地亦覆辙。
傥从种将军,用武寨再劫。
不放匹马回,安得两宫说。
巍巍开国初,真宰创鸿业。
一统包八荒,受降临观阙。
并州稍稽命,骈头亟膏钺。
於今何势殊,天王狩明越。
诸镇本藩翰,楚破阖城血。
翠舆欲东巡,蹈海计愈切。
诏下散百司,恩许保妻妾。
瞻彼廉陛尊,孰与壮班列。
肉食知谋身,未省肯死节。
检校舆地图,宁复见施设。
三吴素轻浮,伤弓更心折。
四顾皆惊波,苍黄共呜咽。
维茲艰危秋,贫士转疏拙。
明年谷增贵,贤愚罔分别。
何处置我家,患在建午月。
故山盍早归,岂忧践霜雪。
作意海边来,初非事干谒。
责我卖屋金,流言尚为孽。
汪公德甚大,游说情激烈。
力救归装贫,一洗肝肺热。
如公趋急难,正似古豪侠。
行藏道甚明,亲养志先决。
去矣茅三间,无间衣百结。
他时期卜邻,此日尤惜别。
请以兄事公,尺书未宜缀。

建炎感事拼音解读

qián kūn hū zhèn dàng ,tǔ yǔ suí fèn liè 。
shā qì xī běi lái ,yí dú chéng jiàn qiè 。
yì hé qí huò tāi ,gē dì yì fù zhé 。
tǎng cóng zhǒng jiāng jun1 ,yòng wǔ zhài zài jié 。
bú fàng pǐ mǎ huí ,ān dé liǎng gōng shuō 。
wēi wēi kāi guó chū ,zhēn zǎi chuàng hóng yè 。
yī tǒng bāo bā huāng ,shòu jiàng lín guān què 。
bìng zhōu shāo jī mìng ,pián tóu jí gāo yuè 。
yú jīn hé shì shū ,tiān wáng shòu míng yuè 。
zhū zhèn běn fān hàn ,chǔ pò hé chéng xuè 。
cuì yú yù dōng xún ,dǎo hǎi jì yù qiē 。
zhào xià sàn bǎi sī ,ēn xǔ bǎo qī qiè 。
zhān bǐ lián bì zūn ,shú yǔ zhuàng bān liè 。
ròu shí zhī móu shēn ,wèi shěng kěn sǐ jiē 。
jiǎn xiào yú dì tú ,níng fù jiàn shī shè 。
sān wú sù qīng fú ,shāng gōng gèng xīn shé 。
sì gù jiē jīng bō ,cāng huáng gòng wū yān 。
wéi zī jiān wēi qiū ,pín shì zhuǎn shū zhuō 。
míng nián gǔ zēng guì ,xián yú wǎng fèn bié 。
hé chù zhì wǒ jiā ,huàn zài jiàn wǔ yuè 。
gù shān hé zǎo guī ,qǐ yōu jiàn shuāng xuě 。
zuò yì hǎi biān lái ,chū fēi shì gàn yè 。
zé wǒ mài wū jīn ,liú yán shàng wéi niè 。
wāng gōng dé shèn dà ,yóu shuō qíng jī liè 。
lì jiù guī zhuāng pín ,yī xǐ gān fèi rè 。
rú gōng qū jí nán ,zhèng sì gǔ háo xiá 。
háng cáng dào shèn míng ,qīn yǎng zhì xiān jué 。
qù yǐ máo sān jiān ,wú jiān yī bǎi jié 。
tā shí qī bo lín ,cǐ rì yóu xī bié 。
qǐng yǐ xiōng shì gōng ,chǐ shū wèi yí zhuì 。

建炎感事 · 张元干作者介绍

张元干 元干出身书香门第。其父名动,进士出身,官至龙图阁直学士,能诗。张元干受其家风影响,从小聪明好学,永泰的寒光阁、水月亭是他幼年生活和读书处。十四五岁随父亲至河北官廨(在临漳县)已能写诗,常与父亲及父亲的客人唱和,人称之“敏悟”。…详情

建炎感事原文,建炎感事解释、译文、翻译,建炎感事赏析,建炎感事阅读答案,出自张元干的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/63426.html