击壤图

击壤图原文:

昔闻华胥与净土,道释寓言非目睹。
此图物色皆华人,太平气象在里许。
竞披野服装束俭,旋泻薄醪盆盎古。
小姑丘嫂丑骇人,襁儿于背行伛偻。
峄桐泗磬未尝试,手持蒉桴叩土鼓。
当时四安耕凿,百姓焉知有官府。
帝心犹不奈丛脞,欲以黄屋让支父。
乌乎放勋去已远,朝野多事民愁苦。
腐儒未暇论秦汉,齐榷鱼盐鲁税亩。
舟鲛衡麓设讥禁,□若海神愁摘煮。
计臣各操享上说,祸先及农次商贾。
南邻责米借斗斛,西舍诛帛空机杼。
又闻更盼平□□,□□□□□官庾。
何况防秋羽檄急,□□□□选材武。
下乡卒毒惨于蛇,坐衙官恶猛如虎。
十家九亡村落静,存者鬼质身繿缕。
有时适野挑荠食,亦或逢场戴花舞。
披图茅屋晴窗下,偶然释耒一摩拊。
老农未知陶唐世,过予瞪视口谵语。
暮年憔悴欲移乡,借问此是何处所。

击壤图拼音解读

xī wén huá xū yǔ jìng tǔ ,dào shì yù yán fēi mù dǔ 。
cǐ tú wù sè jiē huá rén ,tài píng qì xiàng zài lǐ xǔ 。
jìng pī yě fú zhuāng shù jiǎn ,xuán xiè báo láo pén àng gǔ 。
xiǎo gū qiū sǎo chǒu hài rén ,qiǎng ér yú bèi háng yǔ lǚ 。
yì tóng sì qìng wèi cháng shì ,shǒu chí kuì fú kòu tǔ gǔ 。
dāng shí sì ān gēng záo ,bǎi xìng yān zhī yǒu guān fǔ 。
dì xīn yóu bú nài cóng cuǒ ,yù yǐ huáng wū ràng zhī fù 。
wū hū fàng xūn qù yǐ yuǎn ,cháo yě duō shì mín chóu kǔ 。
fǔ rú wèi xiá lùn qín hàn ,qí què yú yán lǔ shuì mǔ 。
zhōu jiāo héng lù shè jī jìn ,□ruò hǎi shén chóu zhāi zhǔ 。
jì chén gè cāo xiǎng shàng shuō ,huò xiān jí nóng cì shāng jiǎ 。
nán lín zé mǐ jiè dòu hú ,xī shě zhū bó kōng jī zhù 。
yòu wén gèng pàn píng □□,□□□□□guān yǔ 。
hé kuàng fáng qiū yǔ xí jí ,□□□□xuǎn cái wǔ 。
xià xiāng zú dú cǎn yú shé ,zuò yá guān è měng rú hǔ 。
shí jiā jiǔ wáng cūn luò jìng ,cún zhě guǐ zhì shēn lán lǚ 。
yǒu shí shì yě tiāo qí shí ,yì huò féng chǎng dài huā wǔ 。
pī tú máo wū qíng chuāng xià ,ǒu rán shì lěi yī mó fǔ 。
lǎo nóng wèi zhī táo táng shì ,guò yǔ dèng shì kǒu zhān yǔ 。
mù nián qiáo cuì yù yí xiāng ,jiè wèn cǐ shì hé chù suǒ 。

击壤图 · 刘克庄作者介绍

刘克庄 刘克庄(1187-1269)初名灼,字潜夫,号后村,莆田(今属福建)人。嘉定二年(1209)以郊恩补将仕郎,次年调靖安主簿。先后为江淮制置使李珏、广西经略安抚使胡槻辟置幕府。宝庆元年(1225)知建阳县。以言官笺克庄《落梅诗》,激怒史弥远,卷入江湖诗案,经郑清之力辩得释。端平初,真德秀帅闽,辟为帅司参议官。次年,迁枢密院编修官兼权侍右郎官。嘉熙间,历知袁州、广东提…详情

击壤图原文,击壤图解释、译文、翻译,击壤图赏析,击壤图阅读答案,出自刘克庄的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/64059.html